Območna gasilska zveza Ptuj, OGZ Ptuj

Zgodovina OGZ Ptuj

UKINITEV OBČINSKE GASILSKE ZVEZE PTUJ (1955) IN USTANOVITEV NOVIH (1996)

Leta 1994 je bil sprejet nov Zakon o lokalnih skupnostih, ki je omogočil nastanek več novih občin. Zato je iz takratne Skupščine občine Ptuj nastalo devet novih občin (MO Ptuj, Majšperk, Gorišnica, Zavrč, Destrnik-Trnovska vas, Videm, Dornava, Juršinci in Kidričevo).

Zadnji predsednik OGZ (1955) Franc Simeonov je zapisal:

FRANC SIMEONOV
Ptuj, 11.12.1996

GZ Ptuj, prej Občinska gasilska zveza Ptuj je bila ustanovljena 23.10.1955 in je delovala polnih 41 let. V tej GZ je bilo povezanih 63 GD s 5.719 člani, pionirji 1.386, članice 1.152, veterani 280, 128 gasilskih vozil, 58 gasilskih domov in 5 orodišč, preko 150 UKW postaj, v 20 GD so vgrajene naprave za daljinsko alarmiranje iz Ptuja in še številne druge opreme so bile nabavljene za GD, slednja za Haloze in Slovenske gorice pod bolj ugodnimi pogoji.

V okviru Slovenije je bila GZ Ptuj poznana kot uspešna na številnih področjih – pri usposabljanju gasilskih kadrov (častnikov in višjih gasilskih častnikov ter gasilcev, dobremu sodelovanju in pomoči drugim GZ, doma in v tujini.

GZ Ptuj je bila edini predlagatelj k Zakonu o gasilstvu, da so GD postala lastniki gasilskih domov. Prav tako je največ prispevala, da se je v ta zakon vneslo, da so GD pravne osebe, kajti predlog je bil da so samo operativne enote.

Največ časa in truda je GZ Ptuj preko gasilca – poslanca Ivana Sisingerja prispevala s svojimi predlogi za pripravo meril za financiranje gasilstva v Sloveniji, ki se danes financira preko občin, enako tudi za delitev požarne takse. GD danes dobivajo za redno dejavnost finančna sredstva v večjih zneskih, kot prej od GZ. Res pa je, da ta sredstva niso namenjena za investicije. Ker so zgrajeni gasilski domovi, večinoma tudi opremljeni, nabavljena vozila in mnogo druge opreme, zagotovljena tudi finančna sredstva za redno dejavnost, je lažje sedaj dopolnjevati tisto opremo, ki bi še morala biti.

V gasilstvu se zgodovina ponavlja – že pred 41. leti so bile na našem območju OGZ, 7 po številu, pa Okrajna GZ in zopet ukinitev vseh teh ter ustanovitev ene OGZ Ptuj. Vedno pa so pri ukinjanju in zopet ustanavljanju GZ nastale materialne posledice in še KAJ? Vedno pa se v težavah znajdejo ob takih spremembah prav v bazi – gasilci.


Zaradi nastanka omenjenih občin, je takratna Gasilska zveza Ptuj, ki je štela 63 gasilskih društev morala pripraviti reorganizacijo zveze tudi v skladu z novimi Pravili gasilske službe, ki so obveljale s 01.07.1995. Na volilni konferenci 26.06.1995 se ustanovijo Občinska poveljstva po vseh novo nastalih občinah. Tako nastane Občinsko gasilsko poveljstvo mestne občine Ptuj, ki je imelo 23 prostovoljnih gasilskih društev razvrščenih v tri gasilske sektorje, poveljstvo pa je bilo sestavljeno:
Liponik Janez, VGČ - PGD Markovci - poveljnik
Grahl Ivan, VGČ - PGD Ptuj - podpoveljnik
Žumer Janko, GČ 1.st. - PGD Hajdoše - podpoveljnik
Pihler Jože, GČ 1.st. - PGD Podvinci - pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja
Mag. Ivo Pahole, VGČ - PGD Hajdina - pomočnik poveljnika za gasilsko tehniko
Meglič Marjan, GČ - PGD Prvenci-Strelci - pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Prav tako so bili člani občinskega poveljstva sektorski poveljniki:
Gasilski sektor Markovci: Kostanjevec Branko, GČ 1. st. PGD Bukovci
Gasilski sektor Ptuj: Lah Branko, GČ 1.st. PGD Podvinci
Gasilski sektor Hajdina: Vidovič Janez, VGČ 1.st. PGD Hajdoše

GS MarkovciGS Ptuj GS Hajdina
PGD BorovciPGD GrajenaPGD Draženci
PGD BukovciPGD KicarPGD Gerečja vas
PGD Nova vasPGD PodvinciPGD Hajdina
PGD MarkovciPGD PtujPGD Hajdoše
PGD Prvenci-StrelciPGD PacinjePGD Slovenja vas
PGD SobetinciPGD Spuhlja 
PGD StojnciPGD Sp. Velovlek 
PGD ZabovciPGD Železničar 
 PGD Turnišče 

Na novoustanovljeno občinsko poveljstvo je moralo samostojno takoj sestaviti in sprejeti program dela za preostanek leta 1995, za leto 1996 in srednjeročni investicijski program. Še naprej pa je sodelovalo z Gasilsko zvezo Ptuj na področju izobraževanja in gasilskih tekmovanj. Tako smo na tečajih, ki jih je organizirala dobili 20 GČ in 20 NGČ.

Med tem časom, ko je bil imenovan iniciativni odbor pod vodstvom Edvarda Kozela, so se začele aktivnosti za ustanovitev nove gasilske zveze. Na 5. oziroma predzadnji seji občinskega poveljstva, ki je bila 22.04.1996, so bila zavzeta stališča:
- GZ naj prične opravljati svoje delo v skladu s pravili gasilske službe, da bodo pripravljeni pravočasno programi za leto 1997.
- Za potrebe GZ se naj zaposli delavec z srednjo ali višjo izobrazbo, predvsem pa z izkušnjami iz področja gasilstva.

Po mnenju članov poveljstva ni bilo več razloga za aktivno delo poveljstva, saj je bilo jasno, da bo v kratkem času ustanovljena nova GZ. Zato so se dogovorili, da poveljnik še naprej aktivno sodeluje z društvi in da pripravi izhodišča za nadaljnje delo v GZ, ostali člani pa nadzirajo delo po področjih za katere so bili zadolženi. Zadnja 6. redna seja občinskega poveljstva je bila 29.04.1996.

Kot je že bilo omenjeno, je bil 22. marca 1996 ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev gasilske zveze na podpisu aneksa k pogodbi o opravljanju lokalne javne službe med županom in 21. gasilskimi društvi v Mestni občini Ptuj v gostišču Janžekovič v Stojncih. Iniciativni odbor so sestavljali:
Predsednik: Edvard KOZEL Predsednik PGD Ptuj
Podpredsednik: Janez LIPONIK Občinski poveljnik
Član: Branko KOSTANJEVEC Poveljnik sektorja Markovci
Član: Branko LAH Poveljnik sektorja Ptuj
Član: Zvonko KOKOL Predsednik PGD Spuhlja
Član: Jože PAVLINEK Član PGD Hajdina
Član: Ivo PAHOLE Član PGD Hajdina

Po več zaporednih sestankih iniciativnega odbora, so poveljniki sektorjev Markovci, Ptuj in Hajdina izpeljali kandidacijski postopek za in vse potrebno za ustanovni občni zbor zveze.

Ustanovni občni zbor Gasilske zveze Mestne občine Ptuj je bil 24.08.1996 s prvim predsednikom Edvardom Kozelom in poveljnikom Janezom Liponikom. 01.02.1997 je GZ zaposlila strokovnega delavca in kasneje od takrat že bivše GZ Ptuj prevzela v upravljanje kompletno premoženje, ter že prej zaposleno Marjano Mahorič.

Iniciativni odbor za ustanovitev Gasilske zveze MO Ptuj

Slika 1: Iniciativni odbor za ustanovitev Gasilske zveze MO Ptuj, imenovan na 6. seji Občinskega gasilskega poveljstva MO Ptuj, 22.3.1996. Od leve proti desni: Kozel Edvard, Liponik Janez, Kostanjevec Branko, Lah Branko, Kokol Zvonko, Pavlinek Jože in Pahole Ivo.Zadnje fotografije

 

 

Kontakt

Območna gasilska zveza Ptuj
Natašina pot 1/A
2250 Ptuj

Tel: 02 780 10 10
GSM: 051 254 947

gz@ogz-ptuj.si